Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Reposted fromcarly carly viaponurykosiarz ponurykosiarz
Powiedz, kierujesz się sercem czy tym, co powiedzą inni? 
— 22;13
Reposted fromriseme riseme viaflyingheart flyingheart
4232 a313
8674 593b
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr via2708 2708


Reposted fromheavenlywaytodie heavenlywaytodie viadeeper deeper
0970 56b1
Reposted fromsnowlake snowlake viaFarbnebel Farbnebel
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja via2708 2708
8711 4342
Reposted fromtetsukun tetsukun viaarwenan1 arwenan1
Reposted fromshakeme shakeme viaarwenan1 arwenan1

chcę być dziewczyną, która zmieniła wszystko. dziewczyną, która ma znaczenie. dziewczyną która dała Ci historię do opowiadania.

— do Ciebie
Reposted fromdotyk-dzwieku dotyk-dzwieku viazupson zupson
5255 2b3d 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viarosalie rosalie
0079 e0ee
Sometimes when you meet someone, there's a click. I don't believe in love at first sight but I believe in that click.
- Ann Aguirre ,,Blue Diablo''
- Na czym ta intymność polega?  
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromnaturalginger naturalginger via4777727772 4777727772
To była właśnie ta dziewczyna,
na która czekałbyś i wiek.
A ona z innym szła do kina.
I była zima, padał śnieg.
— z listu do A. Osieckiej
Reposted fromplayinglove playinglove
Reposted fromshakeme shakeme viazoi zoi

handa: Monte Subasio, a photo from Perugia, Umbria

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaselsey selsey
8780 96d0 500
Reposted frompiehus piehus
4831 6256
Reposted fromomphh omphh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl