Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5798 d94f 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaAmericanlover Americanlover
9823 dec0 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viabajaderra bajaderra
Miałeś być moim ratunkiem
— zabiłeś mnie
Reposted fromTewi Tewi viajointskurwysyn jointskurwysyn
Nie odkładaj mnie na potem, bo potem mnie już nie będzie.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaZoonk11 Zoonk11
6960 3983
Reposted fromTLC2 TLC2 viakotypsoty kotypsoty
8682 531d 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viazupson zupson
8979 02c8 500
Reposted fromamatore amatore viarosalie rosalie
7628 bfb0
Reposted fromlijuan lijuan viamefir mefir
7751 5aed 500
8001 d758
Reposted fromasteryzm asteryzm viakeeplooking keeplooking
2999 4228
You can take my soul away for a kiss like this.
Reposted fromkatvont katvont viapiehus piehus
7481 f700
Reposted fromnyaako nyaako viazembata zembata
8496 0e3e
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viazembata zembata
5051 7f34
Reposted from777727772 777727772 viadeparter departer
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.
7446 32bc 500
Reposted fromolalaa olalaa viapkz451 pkz451
5039 9c51
Reposted from777727772 777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl